EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
معرفی
تاریخ به روزرسانی: 1398/03/20
رهبري
پرچم
امام
امام خميني(ره): پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.

 ان كل نفس لما عليها حافظ

همانا هركس مراقب و محافظي دارد.

قرآن كريم - سوره طارق آيه 4

تاريخچه

شوراي عالي اداري كشور در هشتاد و دومين جلسه مورخ 1378/12/15 خود به منظور ارتقاء پاسخگوئي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به شكايات ارباب رجوع ، تقويت نظارت داخلي دولت و ايجاد هماهنگي در امر نظارت ، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات تصويب نمود كه مديريت بازرسي و پاسخگوئي به شكايات به صورت تفكيك شده و مجزا و با توجه به دستورالعمل ها و قوانين ، زير نظر بالاترين مقام اجرائي دستگاه شروع به كار نمايد . لذا مديريت بازرسي و پاسخگوئي به شكايات دانشگاه در اين راستا به انجام وظيفه مي پردازد.

منشور اخلاقي

- كاركنان اين مديريت خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند به حكم آيه هاي:

«...و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36)

«...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه 12)

- پرهيز از هرگونه ايجاد جو، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

- شفاف سازي و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين وتقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.

- امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.

- انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم .

- استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.

- ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.

- پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.

- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.

- حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران و پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از اهم وظايف خود مي دانيم.

- ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

اهداف

- اطلاع رساني و ايجاد تسهيلات لازم جهت طرح شكايت

- ايجاد امنيت جهت شاكي در حوزه مورد شكايت با حفظ آبروي متشاكي

- آسيب شناسي سازمان و سعي در رفع نقاط ضعف ازطريق تجزيه و تحليل شكايات به منظور كاهش ميزان آنها

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي زيرمجموعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف ،برنامه ها ،دستورالعملها و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي دستگاه

شرح وظايف

وظايف واحد بازرسي:

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر – دوره اي ( ماهيانه – فصلي ) يا موردي از تمامي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه

- تهيه برنامه هاي استاندارد جهت بازرسي از واحدهاي تابعه بر اساس ضوابط – قوانين جاري – و برنامه مورد بازرسي

- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع

- تهيه گزارش مستمر – مقطعي و موردي جهت ارائه به رياست دانشگاه

- برقراري ارتباط با اداره كل بازرسي استان خراسان جنوبي و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون بازرسي

- برقراري ارتباط در صورت نياز و همكاري با كميسيون اصول 88 و90 مجلس شوراي اسلامي

- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها – مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و ارائه گزارش به رياست واحد

- بررسي راهكارهاي اصلاحي با هماهنگي واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به رياست دانشگاه

- كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مديران ذيربط و بررسي راهكارهاي اصلاحي مناسب و گزارش به رياست دانشگاه

وظايف واحد ارزيابي عملكرد:

- همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد هاي وابسته به آن

- اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوط و تهيه مستندات لازم

- احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دانشگاه

- همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دانشگاه به منظور تعيين و تأييد امتيازات

- بررسي برگه‌هاي تكميل شده و تأييد آنها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري

- پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد هاي وابسته و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به رياست دانشگاه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مقاطع زماني تعيين شده

- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد در دانشگاه و واحد هاي وابسته و تحليل ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و شاخصهاي مورد عمل در دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي لازم

- انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه از طرف سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارجاع مي‌گردد.

- دريافت برگه‌هاي تكميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دانشگاه و تلفيق آنها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذيربط

وظايف واحد پاسخگويي به شكايات:

- دريافت شكايات تلفني ، حضوري و مكتوب مردم (مراجعين ) از واحدها و كاركنان دانشگاه

- بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

- بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي

- پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

- جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي رياست دانشگاه و سازمان بازرسي كل كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد .

- پيگيري نتايج گزارش هاي تهيه شده

- پيگيري براي ارسال پاسخ به شاكيان

چارت سازماني

1- مدير

2- كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد

3- كارشناس ارزيابي عملكرد

4- كارشناس ارزيابي عملكرد

 
5- كارشناس مسئول بازرسي و پاسخگويي به شكايات
 
6- كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
7- كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
8-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
9-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
10-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
 
تعداد بازدید: 12809
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.25 تعداد کل امتیازها:4

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal