صفحه اصلي > حوزه رياست > شوراي دانشگاه
 
 
ماده 13) شوراي دانشگاه از اعضاي ذيل تشكيل مي شود:

الف) اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه.

ب) رؤساي دانشكده ها و آموزشكده ها و پژوهشكده ها

ج) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي هر شورا (شوراي آموزشي، پژوهشي و تحصيلات تكميلي) به انتخاب شوراي مربوط كه بايد واجد شرايط ماده (4) باشند.

د) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي كه دانشيار يا استاد وواجد شرايط ماده (4) باشند به انتخاب رئيس دانشگاه.

تبصره: رئيس دانشگاه مي تواند در مورد مسايلي كه مربوط به دروس معارف است از رئيس گروه معارف دعوت كند تا با حق رأي در شوراي دانشگاه شركت كند.
ماده 14) دوره شوراي دانشگاه 2 سال است.
ماده 15) رياست شورا با رئيس دانشگاه است. شورا داراي نايب رئيس است كه توسط اعضاي شورا از ميان سه نفر عضو شورا كه رئيس دانشگاه پيشنهاد مي كند با رأي بيشتر انتخاب مي شوند، حكم اعضاي بندهاي (ج) و (د) شوراي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود و ابلاغ مصوبات شورا و مكاتبات آن از طريق دفتر رئيس دانشگاه صورت مي گيرد.
ماده 16) وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است:

الف) بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت درمان و آموزش پزشكي

ب) بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت

ج) بررسي روش هاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن

د) بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

هـ) برنامه ريزي پذيرش دانشجو بر اساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور

و) بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد

ز) بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حل هاي لازم

ح) ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

ط) بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

ي) تدوين و تصويب آئين نامه داخلي شورا و تصويب آئين نامه كميته هاي داخلي شورا