كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي

 

اين كمبته با وظايف ذيل و در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/1393 شوراي عالي اداري ابلاغيه رئيس جمهور محترم براي اجراي نقشه راه دولت الكترونيك(برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداري) تشكيل شده است.

رئيس كميته : رئيس دانشگاه

دبير كميته : رئيس اداره فناوري اطلاعات مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

اعضاء كميته : مديران ، كارشناسان و متخصصين با تجربه كه با پيشنهاد مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه و ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي گردد.

اهم وظايف كميته:

تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دانشگاه

برنامه ريزي براي مستندسازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي دانشگاه و راهبري اجراي برنامه

تعيين اولويت براي اصلاح فرآيندهاي سرويس گرا مبتني بر نقشه فرآيندهاي دانشگاه

تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارائه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان، مجتمع هاي خدمات اداري و ...

راهبري و نظارت بر پورتال و درگاه هاي خدمات رساني دانشگاه و ارزيابي و رتبه بندي آنها

مديريت تعامل دانشگاه با ساير دستگاههاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك

راهبري اجراي آموزش مديران، كاركنان و كارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه و كارگزاران ارائه خدمات دولتي

راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي