كميته راهبري امنيت فضاي تبادل اطلاعات

 
به منظور سياست گذاري و تدوين خط مشي امنيت اطلاعات دانشگاه، كميته راهبري امنيت فضاي تبادل اطلاعات دانشگاه متشكل از اعضاي زير تشكيل گرديده و نسبت به برگزاري جلسات مستمر و اتخاذ تصميم هاي امنيتي در حوزه امنيت اطلاعات اقدام مي نمايد:

رئيس كميته : رئيس دانشگاه

دبير كميته : مديرآمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

اعضاء كميته : مدير حراست دانشگاه ، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه ، دو نفر كارشناس خبره حوزه مديريت امنيت اطلاعات