صفحه اصلي > حوزه رياست > كميته راهبردي فناوري اطلاعات

 

به منظور سياست گذاري و توسعه فعاليت هاي فناوري اطلاعات، كميته راهبردي فناوري اطلاعات دانشگاه متشكل از اعضاي زير تشكيل گرديده و نسبت به برگزاري جلسات مستمر و اتخاذ تصميم هاي راهبردي در حوزه فناوري اطلاعات اقدام مي نمايد:
  • رئيس دانشگاه ( رئيس كميته )
  • مدير فناوري اطلاعات ( دبير كميته )
  • كليه معاونين دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان
  • سه نفر از متخصصين فناوري اطلاعات كه از بين نيروهاي متخصص و با تجربه كافي و با پيشنهاد مدير آمار و فناوري اطلاعات و ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي گردد.