معرفی دبیرخانه

در راستای تحقق اهدف طرح نوین تحول و نوآوری، وبا توجه به تشکیل دبیرخانه شورای کلان منطقه و لزوم تشکیل دبیرخانه دانشگاهی، این دبیرخانه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکیل و شروع به کار نمود. و ریاست آن بر عهده رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است . تحول در کلیه سطوح عملکردی دانشگاه از مهمترین اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این رویکرد تحولی با مفاهیم جدید و بر ارائه راهکارهای علمی نوین، بنا دارد در چهارچوب کلان مناطق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعالی و بالندگی در همه حوزه های دانشگاهی بیانجامد و راه حل های علمی برای رفع مشکلات جامعه ارائه نماید. تشکیل جلسات ، دستور جلسه مشخص ، پیگیری مصوبات ، پایش ، ارزیابی و پیشرفت امور تحولی از جمله ماموریت های این دبیرخانه است.

اعضاء این دبیرخانه معاونین دانشگاه می باشند.

این دبیرخانه شامل 7 کارگروه تخصصی شامل (آموزشی، درمانی، بهداشتی، غذا و دارو، دانشجویی فرهنگی، مدیریت توسعه و پژوهشی) می باشد.