دکتر عباس جوادی

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 304 - تلفن مستقیم 32395010 - 32048322
 

محسن هرمزی

کارشناس دفتر ریاست ( مکاتبات و دبیرخانه )

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 304 - تلفن مستقیم 32048320 - دورنگار: 32048321
 
 

مهدی نیکوکار

کارشناس دفتر ریاست ( پاسخگویی به تماسهای تلفنی و هماهنگی جلسات )

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 304 - تلفن مستقیم 32395005
 

نرجس بهلگردی

کارشناس دفتر ریاست ( بررسی اسناد و مدارک )

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 306 - تلفن مستقیم 32395011 و داخلی 5011
 

طاهره ایزدی

کارشناس دفتر ریاست ( امور پیگیری )

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 306 - تلفن مستقیم 32395012 و داخلی 5012
 

محمد خوشدل

کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست

سازمان مرکزی - طبقه اول - اتاق دبیرخانه هیات امنا - تلفن مستقیم 32395080 و داخلی 5080
 
سازمان مرکزی - طبقه اول - اتاق دبیرخانه هیات امنا - تلفن مستقیم 32395009 و داخلی 5009 - ایمیل: raziyeh.bakhshi@bums.ac.ir

 

فاطمه علیزاده

کارشناس دفتر ریاست ( متصدی امور دفتری و بایگانی )

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 304 - تلفن مستقیم 32395013 - داخلی 5013
 

حمیده دره گی

تایپیست

سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 304 - تلفن مستقیم 32395013 - داخلی 5013
 

لیست اخبار صفحه :1