ان کل نفس لما علیها حافظ

همانا هرکس مراقب و محافظی دارد.

قرآن کریم - سوره طارق آیه 4

تاریخچه

شورای عالی اداری کشور در هشتاد و دومین جلسه مورخ 1378/12/15 خود به منظور ارتقاء پاسخگوئی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به شکایات ارباب رجوع ، تقویت نظارت داخلی دولت و ایجاد هماهنگی در امر نظارت ، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات تصویب نمود که مدیریت بازرسی و پاسخگوئی به شکایات به صورت تفکیک شده و مجزا و با توجه به دستورالعمل ها و قوانین ، زیر نظر بالاترین مقام اجرائی دستگاه شروع به کار نماید . لذا مدیریت بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه در این راستا به انجام وظیفه می پردازد.

منشور اخلاقی

- کارکنان این مدیریت خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چار چوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می دانند به حکم آیه های:

«...و لاتقف ما لیس لک به علم...» (سوره اسراء آیه 36)

«...ان بعض الظن اثم...» (سوره حجرات آیه 12)

- پرهیز از هرگونه ایجاد جو، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... را وظیفه شرعی خود می دانیم.

- شفاف سازی و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار را وظیفه قانونی خود می دانیم.

- امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانیم.

- انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همکاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط کار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم .

- استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات را در وظایف خود واجب می دانیم.

- ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و کارکنان را از وظایف خود می دانیم.

- پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و جلوگیری از آن را وظیفه خود می دانیم.

- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر مربوط را از اصول کار در این اداره می دانیم.

- حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران و پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با شاکیان و متشاکیان مراجعه کننده را از اهم وظایف خود می دانیم.

- ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظایف خود می دانیم.

اهداف

- اطلاع رسانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت طرح شکایت

- ایجاد امنیت جهت شاکی در حوزه مورد شکایت با حفظ آبروی متشاکی

- آسیب شناسی سازمان و سعی در رفع نقاط ضعف ازطریق تجزیه و تحلیل شکایات به منظور کاهش میزان آنها

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای زیرمجموعه استانی برای سنجش میزان مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ،برنامه ها ،دستورالعملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه

شرح وظایف

وظایف واحد بازرسی:

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر – دوره ای ( ماهیانه – فصلی ) یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه

- تهیه برنامه های استاندارد جهت بازرسی از واحدهای تابعه بر اساس ضوابط – قوانین جاری – و برنامه مورد بازرسی

- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

- تهیه گزارش مستمر – مقطعی و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه

- برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان خراسان جنوبی و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون بازرسی

- برقراری ارتباط در صورت نیاز و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی

- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها – مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست واحد

- بررسی راهکارهای اصلاحی با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه

- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاحی مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه

وظایف واحد ارزیابی عملکرد:

- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن

- اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم

- احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه

- همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات

- بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده

- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم

- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارجاع می‌گردد.

- دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات:

- دریافت شکایات تلفنی ، حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

- پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده

- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

چارت سازمانی

1- مدیر

2- کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

3- کارشناس ارزیابی عملکرد

4- کارشناس ارزیابی عملکرد

 
5- کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 
6- کارشناس بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
7- کارشناس بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
8-کارشناس بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
9-کارشناس بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
10-کارشناس بازرسی و پاسخگوئی به شکایات